Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií Ústavu manažmentu STU v Bratislave ako nástupca zrušeného Oddelenie manažmentu FCHPT STU Bratislava sa rozhodlo pokračovať v tradícii vydávania odborného časopisu a nadviazať tak na niekoľkoročnú tradíciu VEDECKÝCH LISTOV Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – Katedry manažmentu.

Cieľom nového časopisu s názvom: „MANEKO“ (MANAŽMENT A EKONOMIKA PODNIKU) je zaplniť prázdne miesto v štruktúre časopisov zaoberajúcich sa problematikou ekonomiky a manažmentu priemyselných podnikov a rozširovať možnosti publikovania odborných prác pre cieľovú skupinu vysokoškolských pedagógov a vedeckých pracovníkov z oblasti všeobecného manažmentu, finančného manažmentu, manažmentu kvality, environmentálneho manažmentu, manažmentu ľudských zdrojov, manažmentu malých a stredných podnikov, marketingu, controllingu, logistiky, strategického manažmentu podnikov a pod. Časopis zároveň bude dávať príležitosť pre publikovanie príspevkov aj doktorandom a odborným pracovníkom z podnikovej praxe, verejnej správy a pod.. Ako každý odborný časopis budeme uverejňovať aj recenzie odborných prác.

Našim zámerom je vytvoriť priestor pre pravidelnú, intenzívnu a cieľovo zameranú výmenu informácií a názorov, z ktorej vyplynie rozšírenie a skvalitnenie spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami navzájom ako aj hospodárskou praxou na Slovensku i v zahraničí.

Odborná úroveň pripravovaného časopisu je garantovaná medzinárodnou redakčnou radou, ktorá reprezentuje spoluprácu univerzít technického a ekonomického zamerania zo Slovenska a zahraničia v uvedenej problematike. Plánovaná periodicita časopisu je dve čísla ročne.