SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
Ing. Patrik Bretz
Ústav manažmentu STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Abstrakt
The purpose of the contribution is to present the findings and knowledge to date in the implementation of practical teaching with and without a dual education system in institutions in Slovakia. Above all, the cur-rent trend and employers' satisfaction with the established system. The purpose of the article is also to point out what is the basis of the dual education system - its disadvantages for employers and its advantages. There are published satisfaction with the school system and satisfaction at individual school levels in the post. The permanent number of secondrary schools are important in the school system, event more impor-tatnt is the number of high quality vocational school, which educate future graduates of specific positions which will be needed to be filled and will need to be filled.

Strany: 93 – 100

Literatúra

 1. CEDEFOP. Vocational education and training in Europe.: (on-line), 2023. Dostupné na: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/slovakia-2019
 2. KUZMA. Záverečná konferencia k projektu duálneho vzdelávania: (on-line), 2021. Dostupné na: https://www.minedu.sk/zaverecna-konferencia-k-projektu-dualneho-vzdelavania/
 3. MINEDU. Petanovitsch A., Schmid Kurt, Bliem W. (2014). Faktory úspechu pri duálnom vzdelávaní: (on-line), 2014, 51 s. Dostupné na: https://www.minedu.sk/data/att/5842.pdf
 4. PODNIKATEĽSKÁ ALIANCIA SLOVENSKA. 2019. Podľa podnikateľov je na Slovensku zlý vzdelávací systém: (on-line), 2019, Dostupné na: https://www.alianciapas.sk/2019/02/06/podla-podnikatelov-je-na-slovensku-zly-vzdelavaci-system/
 5. VEDA NA DOSAH. 2018. Reforma duálneho vzdelávania zaostáva za očakávaniami za-mestnávateľov: (on-line), 2018, Dostupné na: https://vedanadosah.cvtisr.sk/ludia/reforma-dualneho-vzdelavania-zaostava-za-ocakavaniami-zamestnavatelov/
 6. RUZ a kol. 2020. Nastavenie ponuky vzdelávania podľa potrieb zamestnávateľov: (on-line), 2020, Dostupné na: www.ia.gov.sk
 7. RUZ. 2022, Manuál systému duálneho vzdelávania: (on-line), 2022, Dostupné na: https://www.ruzsr.sk/media/7122b376-6d0b-4997-a9d9-3a9f9850b5ef.pdf
 8. SLOVAK BUSINESS AGENCY. 2018 Analýza stavu duálneho vzdelávania v regiónoch SR vo väzbe na MSP: (on-line), 2018, Dostupné na: www.npc.sk
 9. STARTITUP. 2022. IT odborník: Slovenské školy učia zbytočné 40-ročné osnovy, potom máme krízu na pracovnom trhu. Učitelia to majú na háku: (on-line), 2022, Dostupné na: https://www.startitup.sk/it-odbornik-slovenske-skoly-ucia-zbytocne-40-rocne-osnovy-potom-mame-krizu-na-pracovnom-trhu-ucitelia-to-maju-na-haku/
 10. VEREJNÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2022. Zavádzanie duálneho vzdelávania hodnotí NKÚ ako pomalé, mohlo ušetriť milióny: (on-line), 2022. Dostupné na: https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/zavadzanie-dualneho-vzdelavania-hodnoti-nku-ako-pomale-mohlo-usetrit-miliony.htm
 11. VYSOKOŠKOLÁCIDOPRAXE. 2012. Smerovanie k duálnemu vzdelávaniu aj na vysokých školách?: (on-line), 2012, Dostupné na: https://vysokoskolacidopraxe.cvtisr.sk/sk/aktuality/smerovanie-k-dualnemu-vzdelavaniu-aj-vysokych-skolach.html
Zväzok: XV, Číslo: 2/2023