AI A JEJ MIESTO VO VZDELÁVANÍ
prof. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
Fakulta hospodárskej informatiky EUBA
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava
Ing. Roman Brauner, Ph.D., MBA, LL.M
Ekonomické centrum NEWTON University
5. května 1640/65, 140 00 Praha
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D., MBA
Sting Academy,
Rašínova 103/2, 602 00 Brno

Abstrakt
V ostatnom roku sme svedkom prezentovaného rýchleho pokroku v oblasti umelej inteligencie (AI), ktorý sa prejavil najmä nástupom otvoreného používania Chat GPT v mnohých oblastiach, čo otvára rôzne možnosti tiež vo vzdelávaní. Preto je nevyhnutné zvážiť jej miesto ako formu inovácie vo výučbe, najmä na univerzitách. Cieľom článku je poskytnúť, na aktuálne známej úrovni rozvoja AI (najmä Chat GPT), vyvážené pohľady vysokoškolských učiteľov manažérskych predmetov na troch vysokých školách na riziká a príležitosti využitia AI vo vysokoškolskom vzdelávaní aj s naznačenými alternatívami ako podporiť pozitívne aspekty v prospech kvality a efektívnosti výučbového procesu. Za hlavné prínosy použitia AI boli identifikované možnosti personalizovaného vzdelávania, najväčšie riziká sú v nesprávne zvolenej komunikácii, či použitom nástroji AI, ktoré poskytnú čiastočne alebo úplne nesprávne závery, ktorých odhalenie vyžaduje vysokú mieru kritického myslenia používateľov, dostatočnú vedomostnú základňu a schopnosť vyhodnotiť relevantnosť informácií.

Strany: 54 – 64

Literatúra

  1. Alnaqbi, A. and Yassin, A.: (2021). Current status, challenges and strategies of artificial intelligence and e-learning the uae military education system. International Journal of Sustainable Construction Engineering Technology, 12(3). https://doi.org/10.30880/ijscet.2021.12.03.034
  2. Cao, L. and Zhu, S. (2022). Analysis of the factors influencing the adaptability of college english learning based on artificial intelligence teaching assistance. Mathematical Problems in Engineering, 2022, 1-9. https://doi.org/10.1155/2022/8543492
  3. Cox, A. (2021). Exploring the impact of artificial intelligence and robots on higher education through literature-based design fictions. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 18(1). https://doi.org/10.1186/s41239-020-00237-8
  4. https://thechatgpt.ai/sk/chat (used 10.10.2023)
  5. https://chat.openai.com/auth/login?next=/c/02c220a5-dc4b-431b-a407-88cafa2021c4 (used 18.9.2023)
  6. Popenici, S. and Kerr, S. (2017). Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 12(1). https://doi.org/10.1186/s41039-017-0062-8
  7. Simhadri, N. (2023). Awareness among teaching on ai and ml applications based on fuzzy in education sector at usa. Soft Computing. https://doi.org/10.1007/s00500-023-08329-z
  8. Zhao, C. and Kuh, G. (2004). Adding value: learning communities and student engagement. Research in Higher Education, 45(2), 115-138. https://doi.org/10.1023/b:rihe.0000015692.88534.de
Inovácie v univerzitnom vzdelávaní
Medzinárodné vedecké kolokvium
18. október 2023

AKTUÁLNE TRENDY NA TRHU PRÁCE V KONTEXTE UNIVERZITNÉHO VZDELÁVANIA V SR

Ing. Július Golej, PhD.

APLIKÁCIA INOVATÍVNYCH PRÍSTUPOV VO VZDELÁVANÍ NA UNIVERZITNEJ ÚROVNI

Ing. Júlia Grejtáková
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

PODPORA UPLATNENIA ABSOLVENTOV TECHNICKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL NA TRHU PRÁCE

Doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Ing. Miriam Takáčová

PRESPEKTÍVY A VÝZVY PRE VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE: INTEGRÁCIA EKONÓMIE A MANAŽMENTU NA TECHNICKEJ VYSOKEJ ŠKOLE

Ing. Ivan Katrenčík, PhD., MBA
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.

ZVYŠOVÁNÍ AKTIVITY VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ VE VÝUCE POMOCÍ INOVATIVNÍCH NÁSTROJŮ

Ing. Iva Klementová, Ph.D.
doc. PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc.

AI A JEJ MIESTO VO VZDELÁVANÍ

prof. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
Ing. Roman Brauner, Ph.D., MBA, LL.M
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D., MBA

MODEL INOVATÍVNEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI MANAŽÉRSTVA NA TECHNICKÝCH UNIVERZITÁCH

doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.

IMPLEMENTACE KONCEPTU REGENERATIVNÍHO ROZVOJE DO VÝUKY EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH PŘEDMĚTŮ

Ing. Jan Vávra, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D.