Rukopisy prijíma redakcia časopisu MANEKO
OMCHaPT ÚM STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
e-mail: ivan.katrencik@stuba.sk

Koncept príspevku do časopisu
Šablóna recenzného posudku

Pokyny pre autorov
 1. Články predložené k publikovaniu musia byť zamerané na ekonomickú a manažérsku problematiku.
 2. Príspevky sa uverejňujú v slovenskom, českom, ruskom a anglickom jazyku.
 3. Podmienkou uverejnenia príspevku je jeho originálnosť (pôvodnosť). Odovzdaním príspevku autor prehlasuje, že príspevok nebol doteraz publikovaný alebo ponúknutý k publikácii inému vydavateľovi.
 4. Príspevky sa predkladajú na posúdenie dvom recenzentom. Každý autor pri zaslaní príspevku navrhne redakcii časopisu dvoch nezávislých recenzentov na svoj príspevok (profesori, docenti, resp. významní odborníci z praxe v danej oblasti, ktorí pôsobia na inom pracovisku, ako je pracovisko autora príspevku).
 5. Vedecká rada a Redakčná rada časopisu rozhodujú o prijatí príspevku na uverejnenie na základe recenzných posudkov. Vydavateľ si vyhradzuje právo príspevok odmietnuť.
 6. Príspevky nie sú honorované. Redakcia si vyhradzuje právo požadovať od autora, po rozhodnutí o prijatí jeho príspevku na uverejnenie, participáciu na nákladoch spojených s realizáciu tlačenej formy časopisu v sume 40,- €.
 7. Autori posielajú príspevky upravené po formálnej stránke podľa „Konceptu príspevku do časopisu“. Tlač časopisu je čiernobiela. Autori uvádzajú v príspevku obrázky, grafy, diagramy v čierno-bielom prevedení.
 8. Poznámky, ktoré patria pod čiaru sa číslujú podľa poradia v texte. Tabuľky a ilustrácie (obrázky, schémy, grafy, diagramy) sa číslujú samostatnými číselným radmi podľa poradia v texte. Pod každou tabuľkou alebo ilustráciou je potrebné uviesť zdroj, z ktorého autor čerpal údaje. Na tabuľky a ilustrácie musia byť odkazy v texte príspevku.
 9. Citácie literatúry sa uvádzajú podľa Metódy prvého údaja a dátumu (ISO 690) v nasledovnom formáte:
 10. Jeden zdroj, jeden autor : (Autor, 2000)
  Jeden zdroj, viac autorov : (Autor a kol., 2005)
  Viac zdrojov: (Autor1, 2009; Autor2, 2010)

 11. V zozname literatúry na konci príspevku sa jednotlivé položky uvádzajú v abecednom poradí (nečíslujú sa). Pre on-line dokumenty je povinný dátum citovania a dostupnosť.
 12. Maximálny rozsah príspevku je 15 strán, vrátane príloh a zoznamu literatúry. Formát stránky A4 (210 x 297 mm), okraje: pravý 2,5 cm, ľavý 2,5 cm, horný 3 cm, dolný 2,5 cm. Riadkovanie je jednoduché. Stránky sa nečíslujú.
 13. Štruktúra príspevku je uvedená v tabuľke č. 1

Tabuľka 1: Štruktúra príspevku

Štruktúra Písmo

Názov príspevku v pôvodnom a anglickom jazyku

Times New Roman, vel. 16
Zarovnanie na stred

Meno a priezvisko autora (ov) - bez titulov

Times New Roman, vel. 12
Zarovnanie na stred

Štrukturovaný abstrakt v anglickom jazyku

Text - Times New Roman, vel. 10, Bold , Italic

Kľúčové slova v anglickom jazyku (5-6 slov)

Times New Roman, vel. 10 Bold , Italic

JEL Classification

Times New Roman, vel. 10, zarovnanie doľava, Bold Italic. Viď napr. https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=econlitl

ÚVOD

CIEĽ A METODIKA

VÝSLEDKY A DISKUSIA

ZÁVER

Times New Roman, vel. 14, Bold, všetky písmená veľké

Kapitoly číslujte arabskými číslicami

Text príspevku

Times New Roman, vel. 12

Odsadenie prvého riadku v odseku tabulátorom 1,25 cm

Tabuľka 1 Názov tabuľky

 

Graf 1 Názov grafu

Obrázok 1 Názov obrázku

Times New Roman, vel. 12, Bold

Umiestniť nadpis nad tabuľkou, zarovnať vľavo
Umiestniť nadpis pod graf, centrovať
Umiestniť nadpis pod obrázok, centrovať

Zdroj umiestniť pod tabuľku, graf, obrázok, centrovať

(Times New Roman, vel. 10, Italic)

LITERATÚRA

Times New Roman, vel. 14, Bold, všetky písmená veľké

Radiť v abecednom poradí, nečíslovať

Autor
Titul, meno a priezvisko
Názov pracoviska
Adresa pracoviska
Tel.: 000000000000
e-mail: some@who.com

Times New Roman, vel. 12

Zarovnať doľava

Autori posielajú príspevky upravené po formálnej stránke podľa „Konceptu príspevku do časopisu“ uverejnenom na internetovej stránke časopisu www.maneko.sk.


Príspevky do čísla 2/2023 prijíma redakcia časopisu do 15. októbra 2023.