Článok 1
Úvodné ustanovenia

Vedecký časopis MANEKO (Manažment a ekonomika podniku) vydáva Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií Ústavu manažmentu STU v Bratislave v Nakladateľstve STU Bratislava.

Článok 2
Úlohy a zameranie

MANEKO prináša vedecké články, diskusné príspevky a recenzie odborných prác zaoberajúce sa problematikou odvetvových a prierezových ekonomík a tiež manažmentu. Uverejňuje príspevky z oblasti všeobecného manažmentu, znalostnej ekonomiky, ekonomiky a manažmentu malých a stredných podnikov, ekonomiky služieb, finančného manažmentu, manažmentu kvality, environmentálneho manažmentu, manažmentu ľudských zdrojov, marketingu, controllingu, logistiky, strategického manažmentu podnikov, inovačného manažmentu, informačných a komunikačných technológií a podobne.

Umožňuje publikovanie vedeckých a odborných prác pre cieľovú skupinu vysokoškolských pedagógov a vedeckých pracovníkov, ale zároveň dáva príležitosť pre publikovanie príspevkov aj doktorandom a odborným pracovníkom z podnikovej praxe, verejnej správy a pod.

Článok 3
Redakčná rada

 1. Redakčná rada je riadiacim orgánom a odborným garantom časopisu MANEKO. Tvoria ju predseda, podpredseda a ďalší členovia Redakčnej rady. Redakčná rada je nadriadeným orgánom Vedeckej rady a Redakčného výboru časopisu. Predseda redakčnej rady má právo navrhovať a odvolávať členov Redakčnej rady, Vedeckej rady aj Redakčného výboru časopisu Maneko. Zloženie redakčnej rady časopisu Maneko tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
 2. Redakčná rada zasadá minimálne jedenkrát pred vydaním každého čísla.
 3. Predseda Redakčnej rady vedie zasadnutie Redakčnej rady. Redakčná rada hlasuje o schválení konečnej podoby každého čísla časopisu. Aby mohlo byť číslo zadané do tlače, musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady. Rovnakým spôsobom sa hlasuje aj o iných návrhoch.
 4. Pred schvaľovaním konečnej podoby čísla časopisu musia byť prítomní členovia Redakčnej rady oboznámení so stanoviskom Vedeckej rady časopisu Maneko. Vedecká rada časopisu vypracováva svoje stanovisko v dostatočnom časovom predstihu pred zasadnutím Redakčnej rady.
 5. Členovia Redakčnej rady majú právo si kedykoľvek vyžiadať oponentské posudky a všetky texty príspevkov zaslaných redakcii.
 6. Členovia Redakčnej rady podávajú návrhy na opatrenia smerujúce k zvýšeniu celkovej kvality časopisu.

Článok 4
Vedecká rada

 1. Vedecká rada časopisu Maneko je výkonným orgánom časopisu. Zloženie Vedeckej rady časopisu Maneko tvorí prílohu č.2 tohto štatútu.
 2. Vedecká rada časopisu sa schádza minimálne jedenkrát pred vydaním každého čísla.
 3. Vedecká rada dohliada a kontroluje odbornú a vedeckú úroveň ako aj formálnu stránku zaslaných príspevkov a na základe posudkov od recenzentov podáva návrh na schválenie ich zaradenia do časopisu.
 4. Pred schvaľovaním konečnej podoby čísla časopisu musia byť prítomní členovia Vedeckej rady oboznámení s obsahom príslušných oponentských posudkov.
 5. Členovia Vedeckej rady majú právo si kedykoľvek vyžiadať texty príspevkov zaslané redakcii.
 6. Vedecká rada predkladá konečnú podobu návrhu obsahu čísla časopisu na schválenie predsedovi Redakčnej rady časopisu.

Článok 5
Redakčný výbor časopisu

 1. Výkonnou zložkou časopisu Maneko je Redakčný výbor. Zloženie Redakčného výboru tvorí prílohu č. 3 tohto štatútu.
 2. Redakčný výbor zodpovedá za tvorbu a grafickú úpravu časopisu.
 3. Zodpovedný redaktor komunikuje s autormi o veciach autorizácie, úpravy ich príspevkov na základe požiadaviek z recenzných posudkov, resp. doplnenia ďalších potrebných náležitostí pre uverejnenie príspevku.
 4. Redakčný výbor si vyhradzuje právo na vrátenie príspevku, ktorý nespĺňa formálne náležitosti autorovi na dopracovanie.
 5. Zodpovedný redaktor predkladá predsedovi Vedeckej rady časopisu všetky prijaté príspevky, ktoré sa podrobili recenznému procesu, vrátane recenzných posudkov od recenzentov.

Článok 6
Recenzný proces

 1. Každý autor pri zaslaní príspevku navrhne redakcii časopisu dvoch nezávislých recenzentov na svoj príspevok (profesori, docenti, resp. významní odborníci z praxe v danej oblasti, ktorí pôsobia na inom pracovisku, ako je pracovisko autora príspevku).
 2. Príspevky, ktoré spĺňajú formálne náležitosti a ktorých tematické zameranie je v súlade so zameraním časopisu sú zasielané na odborné posúdenie dvom recenzentom.

 3. Predseda Redakčnej rady určuje recenzentov, ktorí budú požiadaní o vypracovanie písomného posudku na predkladaný príspevok a určuje termín jeho odovzdania.
 4. Recenzenti môžu pri vypracovaní posudku využiť formulár Recenzný posudok. (príloha č. 4)

Článok 7
Pokyny na spracovanie príspevkov

 1. Autori posielajú príspevky upravené po formálnej stránke podľa pokynov uverejnených na internetovej stránke časopisu MANEKO. (Príloha č. 5)

 2. Autor odovzdaním príspevku preberá zodpovednosť za to, že uverejnením príspevku nedôjde k porušeniu platných právnych predpisov, predovšetkým z oblasti autorského práva.
 3. Nevyžiadané príspevky sa autorom nevracajú.
 4. Za jazykovú úpravu príspevkov zodpovedajú autori.
 5. Autori zasielajú príspevky v požadovanej forme na adresu redakcie:
  Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  ÚM STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
 6. Termín uzávierky prijímania príspevkov do konkrétneho čísla časopisu je uverejnený na internetových stránkach časopisu.

Článok 8
Financovanie časopisu

 1. Príspevky nie sú honorované.
 2. Časopis je financovaný z rozpočtu ÚM STU a ďalších zdrojov (granty, reklama, nadácie, fondy, projekty).
 3. Redakcia si vyhradzuje právo požadovať od autora, po ukončení recenzného procesu a rozhodnutí o prijatí jeho príspevku na uverejnenie, participáciu na nákladoch spojených s realizáciou tlačenej formy časopisu vo vopred dohodnutej výške.

Bratislava 10. 9. 2009

Príloha č. 1 - Redakčná rada časopisu Maneko
Príloha č. 2 - Vedecká rada časopisu Maneko
Príloha č. 3 - Redakčný výbor časopisu Maneko
Príloha č. 4 - Recenzný posudok
Príloha č. 5 - Pokyny pre autorov