PRESPEKTÍVY A VÝZVY PRE VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE: INTEGRÁCIA EKONÓMIE A MANAŽMENTU NA TECHNICKEJ VYSOKEJ ŠKOLE
Ing. Ivan Katrenčík, PhD., MBA
Ústav manažmentu STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Ústav manažmentu STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
Ústav manažmentu STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Abstrakt
Vzdelanie patrí medzi základný pilier vyspelej spoločnosti. Správne nastavenie systému vzdelávania by preto malo byť prioritou každej vlády. Trh práce sa dynamický vyvíja a požiadavky na absolventov vysokých škôl sa menia. Čoraz častejšie sa objavujú požiadavky patriace do oblasti mäkkých zručností. Okrem toho sa do popredia dostávajú aj požiadavky, ktoré nie úplne súvisia s pracovným miestom avšak sú nevyhnutné na kvalifikovaný výkon. Medzi takéto požiadavky patria aj požiadavky na ekonomické a manažérske vzdelanie, zručnosti a kompetencie pri technických pracovných pozíciách. V rámci nášho výskumu sa zameriavame práve na výskum požiadaviek v oblasti ekonómie a manažmentu na technické pracovné pozície a ich aplikáciu vo vzdelávaní na vysokých školách. V prezentovanom výskume sa zameriavame na študenta Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý v rámci inžinierskeho stupňa štúdia, navštevuje študijný odbor Chemické technológie. Analýzou národných registrov popisujúcich požiadavky trhu práce sme zistili, že aj chemický technológ musí mať základné vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti ekonómie a manažmentu. V práci sme prezentovali možnosť plnenia týchto požiadaviek v rámci vybranej fakulty technickej vysokej školy a zistili sme, že aj napriek rozsiahlemu spektru ponúkaných predmetov študenti si tieto predmety vyberajú len v malom množstve a na naplnenie požiadaviek trhu práce si musia vyberať aj z iných ako odporúčaných predmetov pre ich študijný odbor.

Poďakovanie
Príspevok je čiastkovým výstupom výskumnej úlohy KEGA č. 011STU-4/2022 „Vytvorenie modelu vzdelávania podporujúceho zvyšovanie kompetencií študentov neekonomicky zameranej univerzity v oblasti inovatívneho, podnikateľského myslenia a podpory podnikania“ riešenej na Ústave Manažmentu STU v Bratislave.

Strany: 33 – 42

Literatúra

 1. DZUROVÁ, M. a kol. Celoživotné vzdelávanie spotrebiteľa. In Gramotnosť spotrebiteľov a spotrebiteľská politika. 2015. Bratislava: EKONÓM, s. 28-36. ISBN 978-80-225-4164-0.
 2. HAŠANOVÁ, J., DUDOR L., Základy správneho práva. 2019. Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN 978-80-7380-757-3.
 3. KATRENČÍK, I., ZATROCHOVÁ, M. Štúdium finančnej gramotnosti na technicky orientovanej univerzite. In MANEKO Manažment a ekonomika podniku. špeciálne číslo. 2022a, s. 19-25 ISSN 1337-9488, 1338-5127.
 4. KATRENČÍK, I., ZATROCHOVÁ, M. Financial Literacy Of Technically Oriented Students In Slovakia: An Evaluation Of Fundamentals Of Financial Literacy. In EDULEARN22 - 14th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 4th-6th, 2022, Palma, Mallorca, Spain. Valencia : IATED Academy, 2022b, S. 1-8. ISSN 2340-1117. ISBN 978-84-09-42484-9. V databáze: WOS. doi: 10.21125/edulearn.2022.0173
 5. KATRENČÍK, I., ZATROCHOVÁ, M. The Preferences Of Students And Their View On The Education Of Economic And Management Subjects At A Technically Oriented University. In Education and New Developments 2023, Volume II, 24-26.6.2023. Lisbon, Portugal. Portugal : WIARS, 2023a. ISSN 2184-1489, ISBN 978-989-35106-4-3
 6. KATRENČÍK, I., ZATROCHOVÁ, M. Knowledge, Skills, and Competence Requirements of Employees Working in Chemical and Food Production in Slovakia. In 43rd EBES Conference, April 12-14, Madrid, Spain, 2023b. Istanbul : EBES : Eurasia Business and Economics Society, 2023. ISBN 978-605-71739-3-5
 7. LUKÁČOVÁ, Z. Prečo je potrebné celoživotné vzdelávanie človeka? In Nová sociálna edukácia človeka V. 2016. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. Prvé vydanie. s.206-214. ISBN 978-80-555-1742-1.
 8. PortalVS.sk, Zoznam vysokých škôl. [online]. 2023, [cit.2023-10-10]. Dostupné z: https://www.portalvs.sk/sk/informacie-o-vysokych-skolach
 9. Štatistický úrad Slovenskej republiky. Vysoké školy podľa študijných odborov. [online]. 2023, [cit.2023-8-18]. Dostupné z: datacube.statistics.sk
 10. VIDOVÁ, J. Investície do ľudského kapitálu - predpoklad zvyšovania miery zamestnanosti. [online]. In Finančné trhy. 2013.  Ekonomická univerzita v Bratislave. ISSN 1336- 5711. [cit. 2023-10-2]. Dostupné z: https://www.derivat.sk/index.php?PageID=2056
 11. Zákon č. 131/2022 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Inovácie v univerzitnom vzdelávaní
Medzinárodné vedecké kolokvium
18. október 2023

AKTUÁLNE TRENDY NA TRHU PRÁCE V KONTEXTE UNIVERZITNÉHO VZDELÁVANIA V SR

Ing. Július Golej, PhD.

APLIKÁCIA INOVATÍVNYCH PRÍSTUPOV VO VZDELÁVANÍ NA UNIVERZITNEJ ÚROVNI

Ing. Júlia Grejtáková
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

PODPORA UPLATNENIA ABSOLVENTOV TECHNICKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL NA TRHU PRÁCE

Doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Ing. Miriam Takáčová

PRESPEKTÍVY A VÝZVY PRE VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE: INTEGRÁCIA EKONÓMIE A MANAŽMENTU NA TECHNICKEJ VYSOKEJ ŠKOLE

Ing. Ivan Katrenčík, PhD., MBA
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.

ZVYŠOVÁNÍ AKTIVITY VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ VE VÝUCE POMOCÍ INOVATIVNÍCH NÁSTROJŮ

Ing. Iva Klementová, Ph.D.
doc. PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc.

AI A JEJ MIESTO VO VZDELÁVANÍ

prof. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
Ing. Roman Brauner, Ph.D., MBA, LL.M
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D., MBA

MODEL INOVATÍVNEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI MANAŽÉRSTVA NA TECHNICKÝCH UNIVERZITÁCH

doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.

IMPLEMENTACE KONCEPTU REGENERATIVNÍHO ROZVOJE DO VÝUKY EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH PŘEDMĚTŮ

Ing. Jan Vávra, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D.