AKTUÁLNE TRENDY NA TRHU PRÁCE V KONTEXTE UNIVERZITNÉHO VZDELÁVANIA V SR
Ing. Július Golej, PhD.
Ústav manažmentu STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Abstrakt
Univerzitné vzdelávanie je dôležitým faktorom, ktorý prispieva k hospodárskemu rastu a konkurencieschopnosti. Úspešná ekonomika je založená na kvalifikovanej pracovnej sile, ktorá má zručnosti a vedomosti potrebné na to, aby bola efektívna a inovatívna. Nastavenie ponuky vzdelávania by v každej úspešnej ekonomike malo reflektovať potreby zamestnávateľov a trhu práce. Práve znalosť trendov a potrieb pracovného trhu umožňuje efektívnejšie zavádzanie inovácií, teda zmien, ktoré budú reflektovať tieto požiadavky trhu. Príspevok poukazuje na aktuálne trendy slovenskom trhu práce, analyzuje jeho aktuálne potreby a prináša odpovede, ako môže univerzitné vzdelávanie na Slovensku lepšie reagovať na potreby trhu práce.

Poďakovanie
Príspevok je čiastkovým výstupom výskumnej úlohy KEGA č. 011STU-4/2022 „Vytvorenie modelu vzdelávania podporujúceho zvyšovanie kompetencií študentov neekonomicky zameranej univerzity v oblasti inovatívneho, podnikateľského myslenia a podpory podnikania“ riešenej na Ústave Manažmentu STU v Bratislave.

Strany: 9 – 17

Literatúra

  1. Drokina, C., Rakuta, N., Ситохова, Т., & Торчинова, О. 2021. Problems of interaction between the labor market and universities: a systematic approach. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210322.110
  2. Európska komisia. European Education Area. 2022. Spolupráca medzi univerzitami a podnikmi. Prečo je potrebná užšia spolupráca medzi univerzitami a podnikmi? [online]. 10/10 2022 [citované 2023-12-09]. Dostupné na: https://education.ec.europa.eu/sk/education-levels/higher-education/innovation-in-education/university-business-cooperation.
  3. Lu, H., Chen, F., & Song, X. 2023. Innovation and entrepreneurship in collaborative education in colleges and universities. South Asian Journal of Social Studies and Economics, 18(2), 14-21. https://doi.org/10.9734/sajsse/2023/v18i2652
  4. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2023. Trendy práce: Potreby trhu práce v odvetviach a zamestnaniach do roku 2025. [online]. 01/10 2020 [citované 2023-09-10]. Dostupné na: https://www.trendyprace.sk/sk/trendy-trhu-prace/sk-trendy/zamestnania
  5. Országhová, D. and Horváthová, J. 2017. Assessment of competences acquired via CLIL in selected subjects at the Slovak University of Agriculture in Nitra. Mathematics in Education, Research and Applications, 3 (1), 24-31. doi: https://dx.doi.org/10.15414/meraa.2017.03.01.24-31
  6. Rebaz, N., A., Hussein, A., M. 2021. Students’ perceptions regarding the university education outcomes and labor market requirements: empirical study. Eurasian Journal of Management & Social Sciences, 2(4). https://doi.org/10.23918/ejmss.v2i4p30
  7. RÚZ, autorský kolektív, 2020. Nastavenie ponuky vzdelávania podľa potrieb zamestnávateľov. [online]. 01/10 2020 [citované 2023-08-10]. Dostupné na: www.ia.gov.sk.
  8. The World Bank, 2023. Skills and Workforce Development. [online]. 11/10 2023 [citované 2023-15-10]. Dostupné na: https://www.worldbank.org/en/topic/skillsdevelopment.
  9. Zahid, G. 2014. Role of career education advisor/expert and teaching quality in student employability skills as the outcome of higher education. Mediterranean Journal of Social Sciences. https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n27p669
  10. Zatrochová, M., Glatz, M. 2022. Zmeny v prístupe k ekonomickému vzdelávaniu technicky zameraných študentov na STU v Bratislave. In: Maneko (MANažment a EKOnomika podniku), Číslo 1-2/2022. SPEKTRUM STU Bratislava. ISSN 1338-5127 [online]. 31/10 2022 [citované 2023-16-10]. Dostupné na: http://www.maneko.sk/casopis/pdf/1_1_2022.pdf.
Inovácie v univerzitnom vzdelávaní
Medzinárodné vedecké kolokvium
18. október 2023

AKTUÁLNE TRENDY NA TRHU PRÁCE V KONTEXTE UNIVERZITNÉHO VZDELÁVANIA V SR

Ing. Július Golej, PhD.

APLIKÁCIA INOVATÍVNYCH PRÍSTUPOV VO VZDELÁVANÍ NA UNIVERZITNEJ ÚROVNI

Ing. Júlia Grejtáková
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

PODPORA UPLATNENIA ABSOLVENTOV TECHNICKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL NA TRHU PRÁCE

Doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Ing. Miriam Takáčová

PRESPEKTÍVY A VÝZVY PRE VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE: INTEGRÁCIA EKONÓMIE A MANAŽMENTU NA TECHNICKEJ VYSOKEJ ŠKOLE

Ing. Ivan Katrenčík, PhD., MBA
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.

ZVYŠOVÁNÍ AKTIVITY VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ VE VÝUCE POMOCÍ INOVATIVNÍCH NÁSTROJŮ

Ing. Iva Klementová, Ph.D.
doc. PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc.

AI A JEJ MIESTO VO VZDELÁVANÍ

prof. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
Ing. Roman Brauner, Ph.D., MBA, LL.M
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D., MBA

MODEL INOVATÍVNEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI MANAŽÉRSTVA NA TECHNICKÝCH UNIVERZITÁCH

doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.

IMPLEMENTACE KONCEPTU REGENERATIVNÍHO ROZVOJE DO VÝUKY EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH PŘEDMĚTŮ

Ing. Jan Vávra, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D.