PODPORA UPLATNENIA ABSOLVENTOV TECHNICKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL NA TRHU PRÁCE
Doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Ústav manažmentu STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Ing. Miriam Takáčová
Ústav manažmentu STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Abstrakt
Publikačný výstup popisuje duálne vzdelávanie a ostatné možnosti vzdelávania, podporujúce zručnosti, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou prípravy absolventov vysokých škôl pre prax. Dôležitá je aj samotná spolupráca s priemyselnými a obchodnými partnermi, prostredníctvom ktorých sa študenti konfrontujú so súčasnými obchodnými trendmi, výzvami a osvedčeným postupom. Príspevok poukazuje na budúce trendy v zručnostiach potrebných pre jednotlivcov za účelom úspešného uplatnenia sa na trhu práce medzi konkurenciou. Cieľom príspevku je podať, podľa možnosti prehľad základných rozvojových oblastí vzdelávania, ktoré boli publikované odborníkmi v doteraz publikovaných významných štúdiách, prieskumoch a ktoré môžu uľahčiť absolventom vstup na trh práce.

Poďakovanie
Príspevok bol napísaný ako súčasť riešenia grantovej úlohy Projektu KEGA č. 023STU-4/2023 a projektu KEGA č. 011STU-4/2022

Strany: 23 – 32

Literatúra

 1. Alianciapas.sk, 2019. [online]. [cit. 2023-10-16]. Dostupné na: https://www.alianciapas.sk/podla-podnikatelov-je-na-slovensku-zly-vzdelavaci-system/
 2. Filčák, T., 2022. Záverečná správa zo zamestnávateľského prieskumu. Záverečná správa projektu Uplatniteľnosť absolventov slovenských vysokých škôl na trhu práce za zamestnávateľský prieskum [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR. [cit. 2023-10-18]. Dostupné na: www.cvtisr.sk
 3. Gullach, E., 2019. Rozvíjanie zručností žiakov pre 21. storočie - učíme pre zajtrajšok. In: Pedagogické rozhľady [online]. Roč.28, č.3, s.8-11 [cit. 2023-10-20] ISSN 1335-0404. Dostupné na: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/rozhlady-casopis/pr-3-2019.pdf
 4. Hall, C., S, Lindzey, G., Loehlin, J., C. a Manosevitz, M.: 1997. Psychológia osobnosti. Úvod do teórií osobnosti. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. ISBN: 80-08-00994-2
 5. Jeck, T., 2017. Slovenská ekonomika a štvrtá priemyselná revolúcia: faktory a predpoklady. [online] Bratislava: Ekonomický ústav SAV [cit. 2023-10-11]. ISSN 1337-5598. Dostupné na: https://ekonom.sav.sk/uploads/journals/373_wp_4_priemyselna_a_sk_final.pdf
 6. Kešelová, D., Bednárik, R., Gerbery, D. a Ondrušová, D., 2022. Vplyv robotizácie, automatizácie a digitalizácie na trh práce v SR. Výsledky empirického prieskumu [online]. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny. [cit. 2023-10-18]. Dostupné na: https://ivpr.gov.sk/vplyv-robotizacie-automatizacie-a-digitalizacie-na-trh-prace-v-sr-vysledky-empirickeho-prieskumu-daniela-keselova-rastislav-bednarik-daniel-gerbery-darina-ondrusova-2022/
 7. Kohout, P. a Palíšková, M., 2017. Dopady digitalizace, automatizace a robotizace. Analytická studie. [online]. Praha. [cit. 2023-10-10]. Dostupné na: ipodpora.odbory.info
 8. Kršák, E. a Závodný, P., 2018. IT projekty a ich manažment. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. ISBN 978-80-554-1425-6
 9. Lednárová Dítětová, L., Hrnčiar, M., Cíbiková, N., Čierna, Z., Pálová, V., Škodová, M., Varačka, M. a Vittek, J., 2021. Zručnosti pre budúcnosť konkurencieschopného trhu práce na Slovensku. Analýza. [online]. Republiková únia zamestnávateľov. [cit. 2023-10-18]. Dostupné na: https://www.ruzsr.sk/media/e5cec396-eadc-477a-8129-ea8802226211.pdf
 10. Mirri.gov.sk, 2022. Národná stratégia digitálnych zručností Slovenskej republiky a Akčný plán na roky 2023 – 2026 [online]. [cit. 2023-10-18]. Dostupné na: https://mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2023/01/NSDZ-a-AP.pdf
 11. Mráz, V., Jerga, M. a Holičková, N.,2023. Analýza zručností v transformujúcich sa regiónoch. [online] Bratislava: Inštitút digitálnych a rozvojových politík [cit. 2023-10-18]. Dostupné na: https://mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2023/05/Analýza-zručností-v-transformujúcich-sa-regiónoch.pdf
 12. Oecd.org, 2018. The Future of Education and Skills: Education 2030. [online]. Organisation for Economic Co-operation and Development [cit. 2023-10-18]. Dostupné na: https://www.oecd.org/education/2030/E2030 Position Paper (05.04.2018).pdf.
 13. Pecháčová, Z., Čavojská, K., 2022. Mladí ľudia a trh práce. Výskumná správa. [online]. Rada mládeže Slovenska. [cit. 2023-10-18]. Dostupné na: https://nivam.sk/wp-content/uploads/2023/03/EYY2022_sprava_z_vyskumu_final.pdf
 14. Weforum.org 2020. The future of jobs. Report. [online]. World Economic Forum [cit. 2023-10-18] Dostupné na: https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2020
 15. Zákon 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Inovácie v univerzitnom vzdelávaní
Medzinárodné vedecké kolokvium
18. október 2023

AKTUÁLNE TRENDY NA TRHU PRÁCE V KONTEXTE UNIVERZITNÉHO VZDELÁVANIA V SR

Ing. Július Golej, PhD.

APLIKÁCIA INOVATÍVNYCH PRÍSTUPOV VO VZDELÁVANÍ NA UNIVERZITNEJ ÚROVNI

Ing. Júlia Grejtáková
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

PODPORA UPLATNENIA ABSOLVENTOV TECHNICKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL NA TRHU PRÁCE

Doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Ing. Miriam Takáčová

PRESPEKTÍVY A VÝZVY PRE VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE: INTEGRÁCIA EKONÓMIE A MANAŽMENTU NA TECHNICKEJ VYSOKEJ ŠKOLE

Ing. Ivan Katrenčík, PhD., MBA
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.

ZVYŠOVÁNÍ AKTIVITY VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ VE VÝUCE POMOCÍ INOVATIVNÍCH NÁSTROJŮ

Ing. Iva Klementová, Ph.D.
doc. PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc.

AI A JEJ MIESTO VO VZDELÁVANÍ

prof. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
Ing. Roman Brauner, Ph.D., MBA, LL.M
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D., MBA

MODEL INOVATÍVNEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI MANAŽÉRSTVA NA TECHNICKÝCH UNIVERZITÁCH

doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.

IMPLEMENTACE KONCEPTU REGENERATIVNÍHO ROZVOJE DO VÝUKY EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH PŘEDMĚTŮ

Ing. Jan Vávra, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D.