APLIKÁCIA INOVATÍVNYCH PRÍSTUPOV VO VZDELÁVANÍ NA UNIVERZITNEJ ÚROVNI
Ing. Júlia Grejtáková
Ústav manažmentu STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Ústav manažmentu STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Abstrakt
Digitalizácia spoločnosti, klimatické a spoločenské zmeny a potreba rešpektu a spolupráce fundamentálne menia spôsob, akým žijeme, pracujeme a komunikujeme. Osobitným významom je potreba prispôsobiť vzdelávací systém týmto hlbokým zmenám. Cieľom je dosiahnuť výrazný posun v používaní digitálnych technológií vo vzdelávaní na Slovensku. Vzdelávanie by malo byť schopné pripraviť budúce generácie na nové výzvy a požiadavky, ktoré prichádzajú s digitálnou érou a stále sa zvyšujúcou potrebou riešiť environmentálne a spoločenské problémy. Spolu s rešpektom a spoluprácou môže tento posun vo vzdelávaní prispieť k lepšej pripravenosti na budúcnosť.

Poďakovanie
Príspevok je čiastkovým výstupom výskumnej úlohy KEGA č. 011STU-4/2022 „Vytvorenie modelu vzdelávania podporujúceho zvyšovanie kompetencií študentov neekonomicky zameranej univerzity v oblasti inovatívneho, podnikateľského myslenia a podpory podnikania“ riešenej na Ústave Manažmentu STU v Bratislave.

Strany: 18 – 22

Literatúra

  1. Anbalagan S., Jeyalakshmi P. 2022. Empowering teacher education and it vision by 2021. INSTA publishing. 2022. 266 p. ISBN 9789390719129
  2. European Union, 2013. Survey of schools: ICT in education. Final study report. Benchmarking access, use and attitudes to technology in Europe’s schools. European Commission 2013. 159 p. ISBN 9789279281211
  3. IT akadémia, 2020. Návrh programu digitálnej transformácie vzdelávania na Slovensku a Akčného plánu na obdobie 2021-2024. In IT akadémia[online]. 2020, [cit. 2023-09-30]. Dostupné na internete: https://itakademia.sk/wp-content/uploads/2020/10/Program_DT_vzdelavania_navrh_20201016.pdf
  4. Makri, A., Vlachopoulos, D. 2021. Digital Escape Rooms as Innovative Pedagogical Tools in Education: A Systematic Literature Review. Sustainability . 2021. 13 p. https://doi.org/10.3390/su13084587
  5. Ostertágová, A., Čokyna, J.: Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu v základných a stredných školách o priebehu dištančnej výučby v školskom roku 2019/2020. Komentár 2/2020, IVP. www.minedu.sk
Inovácie v univerzitnom vzdelávaní
Medzinárodné vedecké kolokvium
18. október 2023

AKTUÁLNE TRENDY NA TRHU PRÁCE V KONTEXTE UNIVERZITNÉHO VZDELÁVANIA V SR

Ing. Július Golej, PhD.

APLIKÁCIA INOVATÍVNYCH PRÍSTUPOV VO VZDELÁVANÍ NA UNIVERZITNEJ ÚROVNI

Ing. Júlia Grejtáková
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

PODPORA UPLATNENIA ABSOLVENTOV TECHNICKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL NA TRHU PRÁCE

Doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Ing. Miriam Takáčová

PRESPEKTÍVY A VÝZVY PRE VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE: INTEGRÁCIA EKONÓMIE A MANAŽMENTU NA TECHNICKEJ VYSOKEJ ŠKOLE

Ing. Ivan Katrenčík, PhD., MBA
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.

ZVYŠOVÁNÍ AKTIVITY VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ VE VÝUCE POMOCÍ INOVATIVNÍCH NÁSTROJŮ

Ing. Iva Klementová, Ph.D.
doc. PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc.

AI A JEJ MIESTO VO VZDELÁVANÍ

prof. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
Ing. Roman Brauner, Ph.D., MBA, LL.M
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D., MBA

MODEL INOVATÍVNEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI MANAŽÉRSTVA NA TECHNICKÝCH UNIVERZITÁCH

doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.

IMPLEMENTACE KONCEPTU REGENERATIVNÍHO ROZVOJE DO VÝUKY EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH PŘEDMĚTŮ

Ing. Jan Vávra, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D.